USACOPS


 
 
 

Esmeralda County Sheriff's Office

Sheriff
Kenneth Elgan

PO Box 520
Goldfield, Nevada 89013
(775)485-6373