USACOPS


 
 
 Kenton Police Department

Chief of Police
John Vermillion

111 W. Franklin St.
Kenton, Ohio 43326
(419)673-0771