USACOPS
 
 
 Milton Township Police District

Chief of Police
Michael Saltsman, Sr

15992 Milton Ave
Lake Milton, Ohio 44429
(330)538-0078