USACOPS


 
 
 

Scott County Sheriff's Office

Sheriff
Glenn Anderson

602 West 5th Street
Scott City, Kansas 67871

(620)872-5805

County: Scott